top of page

โช พัฒนาการ32 [บริษัท ภาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จําากัด] หรือ [บริษัท ภาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จําากัด] (“บริษัทฯ”) มุ่งปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้า จึงจัดทําานโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั ้น
เมื่อท่านเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษั ทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน เช่น
          ● ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพื่อการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล อายุ การศึกษา หมายเลขบัตรประจําาตัวประชาชน เป็นต้น
          ● ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
          ● ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจระบุตัวตนของท่าน ระบุอุปกรณ์ หรือระบุตําาแหน่งของท่าน: ตัวระบุ (identifiers) เช่น unique ID, IP
Address, หรือตัวระบุอื่นๆ ซึ่งสื่อสารผ่านทางจากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น
ในบางกรณี บริษั ทอาจใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ท่านยินยอมเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่นข้อมูลจากหน้าบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน
บริษั ทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ดังนี้
          ● เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้ข้อมูลและนําาเสนอสินค้าบริการของบริษั ทฯ หรือสินค้าบริการของพันมิตรของบริษั ท
          ● ประมวลผลเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป
          ● เพื่อนําาเสนอสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจสนใจในอนาคต โดยอาจผ่านทางช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ (ทั ้งนี้
บริษั ทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนดําาเนินการสําาหรับกรณีที่กฎหมายกําาหนดให้ต้องมีความยินยอม)
หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษั ทหรือบริษั ทฯ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษั ทอาจไม่สามารถนําาเสนอสินค้าหรือบริการให้กันท่านได้ หรืออาจนําา
เสนอสินค้าบริการที่ท่านสนใจได้แค่เพียงบางส่วน
การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
           ● ในการจัดทําาเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งข้างต้น บริษั ทอาจใช้ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม หรือ
บริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads, Google Ads รวมทั้งบริษัทโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆ
           ● บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือหรือที่ควบคุมโดยบริษัท
           ● บริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
           ● บริษัทอาจมีความจําาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย
ทั้งนี้ หน่วยงาน ผู้ให้บริการ และบริษัทต่างๆ ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตั้งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
มาตรฐานน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมถึงหากบริษั ทฯ มีประโยช์โดยชอบธรรม
หรือกรณีมีความจําาเป็นตามกฎหมาย
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษั ทเก็บรวบรวมฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขเต็มไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําาหนด
หากท่านมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อ:
[บริษัท ภาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด]
[333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 14 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-618-8999 แฟกซ์ 0-2618-8880]

[หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดทําาเป็นตัวอย่างและไม่ใช่คําาแนะนําาทางกฎหมาย
โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อจัดทําาเอกสารของท่าน]

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

bottom of page