top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ Friend gets Friend Papus 2023
ผู้แนะนำที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Papus Property หรือ ผู้แนะนำที่เป็นลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Papus Property แล้ว แนะนำเพื่อนมาจองซื้อโครงการ โดยผู้แนะนำรับเช็คเงินสดโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
- จำกัดสิทธิ์เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ ทาวน์โฮม อะชิ ประชาอุทิศ 54 , ทาวน์โฮม ชิเซน พัฒนาการ 32 , โฮมออฟฟิศ โช พัฒนาการ 32
- ระยะเวลาการแนะนำจองซื้อ: จองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566 โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องทำการชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 กันยายน 2566
- โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเมื่อผู้แนะนำแนะนำผู้ซื้อเข้ามาจองซื้อ ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดมีสิทธิได้รับเช็คเงินสด ค่าแนะนำ ตามโปรโมชั่นโครงการที่บริษัทกำหนด(หักภาษี3%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.papus.co.th/papusproperty/ หรือลงทะเบียน ที่ สำนักงานขายโครงการ และ ลงทะเบียนแจ้งชื่อผู้แนะนำ และเบอร์ติดต่อ พร้อม ผู้ถูกแนะนำ แจ้งเบอร์ติดต่อ ผ่านทาง Line Official รวมถึง Facebook Fanpage
- ผู้แนะนำสามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน โดยรายชื่อเพื่อนหรือญาติที่ผู้แนะนำได้แนะนำมาต้องไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อนวันที่ท่านแนะนำ
- ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อเพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
- ผู้แนะนำ ไม่สามารถใช้สิทธิ์แนะนำตนเองในการรับโปรโมชั่นค่าแนะนำ ดังกล่าว
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ Friend gets Friend Papus 2023 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
- การพิจารณาการมอบโปรโมชั่นให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าแนะนำถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ภาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ลงทะเบียนรับค่าแนะนำ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

ASHI ประชาอุทิศ 54

Papus Property มอบของขวัญพิเศษ สำหรับลูกค้าคนพิเศษ กับ
CAMPAIGN FRIEND GET FRIENDS รับค่าตอบแทนกว่า 1 แสนบาท

bottom of page