top of page
  • รูปภาพนักเขียนMarketing Marketing

สิทธิประโยชน์ที่คู่รัก LGBTQ+ จะได้รับจากการสมรสเท่าเทียมมีอะไรบ้าง?🥰🌟

LGBTQ+ ได้อะไรจากสมรสเท่าเทียม

การสมรสเท่าเทียมไม่ได้เป็นเพียงแค่สิทธิทางกฎหมายในการสมรสระหว่างคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน แต่ยังเป็นการยอมรับและเคารพในความหลากหลายของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือมีความรักในรูปแบบใด การสมรสเท่าเทียมเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม โดยหลักๆ จะมี 4 สิทธิประโยชน์ที่คู่รัก LGBTQ+ จะได้รับจากการสมรสเท่าเทียมได้แก่


1. สิทธิการได้ดูแลชีวิตของคู่รักของตน

LGBTQ+ ได้อะไรจากสมรสเท่าเทียม

คู่รักสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ อาทิ การดูแลตัดสินใจเรื่องทางการแพทย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกรักษาพยาบาล การตัดสินใจสำคัญทางการแพทย์ในกรณีที่คน ๆ นั้นไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ หรือกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝ่ายก็จะมีสิทธิในการจัดการศพได้ด้วยนั่นเอง


2. สิทธิในการแต่งงาน

LGBTQ+ ได้อะไรจากสมรสเท่าเทียม

ในอนาคตสามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้ รวมถึงมีกฎหมายรองรับพิธีกรรมอื่น ๆ เช่น สิทธิการหมั้น การจดทะเบียนสมรส รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรส รวมไปถึงการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม และสิทธิได้รับประโยชน์จากสวัสดิการจากรัฐ (อาทิ สวัสดิการข้าราชการ รับประโยชน์ทแทนตามสิทธิประกันสังคม) นอกจากนี้ยังได้สิทธิในการขอสัญชาติอีกด้วย


3. สิทธิการเป็นพ่อแม่ของลูก (ตามกฎหมาย)

LGBTQ+ ได้อะไรจากสมรสเท่าเทียม

พรบ.สมรสเท่าเทียม คู่รัก LGBTQIA+ สามารถเป็นผู้ปกครองของบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ ผู้รับบุตรบุญธรรมยังคงจะต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี


4. สิทธิในการหย่าร้าง

LGBTQ+ ได้อะไรจากสมรสเท่าเทียม

สิทธิในการแต่งงานที่เท่าเทียม นำมาซึ่งสิทธิที่เท่าเทียมกันหากคู่รักใช้ชีวิตมาจนจุดแยกจากกันด้วย โดยจะมีสิทธิในการฟ้องหย่า สิทธิในการฟ้องร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น สิทธิการเลี้ยงดูบุตร การเรียกค่าเลี้ยงชีพตามแต่กรณีการหย่าร้างที่เกิดขึ้น และสิทธิในสินสมรส


PAPUS Property ขอแสดงความยินดีกับความสุขของทุกคู่รัก
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page